Retouren-Reclamaties-Eigendom

Retouren:
Retourzendingen altijd in overleg. Kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever als de oorzaak van de retourzending aan de opdrachtgever zijn zijde is ontstaan. Als de oorzaak van de retourzending aan de zijde van “Kabelbinders.EU” is ontstaan zal deze ook de kosten voor retourzending/afhaling voor zijn rekening nemen. Verzekering van de retourzending wordt niet door “Kabelbinders.EU” gedekt, deze is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Reclamaties:
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan “Kabelbinders.EU” terstond op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering “Kabelbinders.EU” wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
“Kabelbinder.EU” dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Wanneer de reclamatie terecht is bevonden door “Kabelbinders.EU” worden de goederen gratis vervangen.

Eigendomsvoorbehoud:
Zolang “Kabelbinders.EU” geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van “Kabelbinders.EU”.
“Kabelbinders.EU” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.